Цели

Новосформираният кариерен център:

– да се превърне в свързващо звено между реалния бизнес и лицата, търсещи работа в областта на земеделието, туризма и хранителната промишленост чрез подобряване на професионалната ориентация. За целта периодично да се организират подходящи специализирани мероприятия /семинари, тренинги, обучения, джоб-експо, срещи с експерти в Бюро по труда, Бизнес Информационен и Консултански Център Сандански и др./ и се осигурява постоянна професионална консултация на ученици.
– да мотивира обучаваните и да засили интереса към професиите, застъпени в Земеделска професионална гимназия гр. Сандански чрез повишаване качеството на обучение в гимназията и осигуряване на съвременни условия на труд, с внедряване на нови технологии и изграждане на модерни работилници в училище.
– да формира умения за стартиране на собствен бизнес, организационни способности и добиване на опит на ученици чрез участие в Учебни компании в областта на земеделието, икономиката и туризма и осигуряване на приемственост между тях.
– да създаде среда за постоянно конструктивно участие на учениците в диалогични форми на изследване/дискусии, дебати/, решаване на казуси по актуални проблеми на съвременното общество.
– да стимулира интереса на учениците и работещите към учене през целия живот.
– да повиши конкурентоспособността на работната сила чрез развиване и разширяване на професионалните умения и компетенции, и адаптирането им към реалната среда /по-добра пригодност за работа и участие на трудовия пазар/.
– да разработи и приложи алтернативни стратегии за обучение на работната сила, в т.ч. семинари, курсове,изложения на работодатели,насочени към учениците и външни ползватели.
– да предоставя информация и професионално обучение на земеделските производители от региона, с цел насърчаване на новаторските технологии в земеделието по програми за развитие на селските райони.
– да осигурява възможност за придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията или част от професия в областта на земеделието. Съгласно действащия Закон за професионалното образование и обучение, чл. 19, ал.3 Професионалните гимназии могат да осъществяват и професионално обучение с придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация и на квалификация по част от професията. По своята същност, част от професията е обособена трудова дейност в рамките на една професия, за която може да се организира професионално обучение и да се издаде удостоверение за професионална квалификация за част от професията.
– да създаде възможност за ученици и родители да получават квалифицирана психологическа консултация, която е условие за добро психично здраве, ефективно управление на живота, за развитие на компетенции за комуникация, за себепознание, за емоционална интелигентност.
– да осигури обучение по гражданско образование , което е добра възможност за задълбочаване на знанията и повишаване нивото на овладяване и развитие на комплесни социални и граждански компетентности, необходими за едно по-добро представяне в обществения живот.
– да разшири познавателните и практически умения на учениците чрез участие в местни, регионални и национални обществени инициативи; развитие на умения за сътрудничество с местните власти, медии и НПО; участие в олимпиада по гражданско образование; участие в регионални, национални и международни конкурси и състезания по темите на гражданското образование – да подпомага процеса на валидиране на умения и компетентности, придобити неформално, кaтo:

  • установява наличие на опит по изучаваните професии в гимназията- дава начална информация на кандидатите и отговор на въпроси, относно възможностите за валидиране;
  • документира този опит чрез провеждане на индивидуално интервю с всеки кандидат за установяване на желаната за валидиране компетентност, професия и консултира как да бъдат събрани необходимите доказателства за това;
  • подпомага организирането и провеждането на изпита за съответната квалификация;
    съдейства за оформянето на документите за професионална квалификация, като проверява индивидуалното портфолио на кандидата и участва в процеса на обработка и съхранение на документацията за валидирането.