Образованието и бизнеса си подадоха ръка

На 20.03.2015 година в изградения Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ към Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ се проведе среща между представители на работодателите в гр. Сандански и ученици от различни специалности. Тя бе реализирана като част от планираните дейности по проекта за изграждане на кариерния център в училището. Инициативата бе осъществена като Jobs Expo и се проведе в реновираната база на центъра в земеделската гимназия.

За участие бяха поканени представители на туризма – Мария Таушанова от Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите и Светлана Нечева- представител на Паркх хотел „Пирин“, които беседваха с учениците от специалност „Селски туризъм“ и „Организация на туризма и свободното време“, с професия „Организатор на туристическа агентска дейност“.

В областта на  земеделието – Георги Кафтанов от сдружение „Югозапад 2013“ и д-р Александрова – ветеринарен лекар разговаряха с учениците от специалност „Агроекология“, професия “Акроеколог“.

В областта на счетоводните услуги- Райна Атанасова, собственик и управител на  счетоводна къща „АЛФАНЕТ“ споделяше с учениците от специалност „Земеделско стопанство“, професия „Икономист“ своите виждания за професията и изискванията си към своите служители.

В областта на хранително-вкусовата промишленост – Даниела Джогова от „Примо трейд“ и Георги Димов от „1 001 торти“, изнесоха лекция на ученици от специалност „ Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“, професия „Техник-технолог на качеството на храни и напитки“ и специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ с професия „Готвач“.

Димитрина Ангелова – собственик на магазин „Далия“ разговаря за особеностите в цветарския бизнес с учениците от  специалност „Цветарство“, професия „Озеленител“.

В течение на срещата работодателите представиха различните възможности за реализация на кадрите от специалностите, за които се извършва обучение в земеделската гимназия. Те изразиха мнение, че всеки един специалист, дипломирал се в посочените по-горе специалности, може да си намери работа в различни направления на професионална реализация. Бяха посочени и основните възможности и предпоставки за реализиране на предприемачески инициативи.

За всички, които искат да се реализират като специалисти в трудови отношения, представителите на бизнеса посочиха основните изисквания за кандидатстването и заемането на длъжностите в предприятията, които ръководят. Бяха споделени основните моменти при изготвяне на документите за кандидатсване за работа, при явяване на интервю, както и необходимите лични и професионални качества и умения.

При завършване на срещата учениците запитаха работодателите дали е възможно да започнат работа през летния сезон, за да добият практически умения от реалната работна среда, какви са технологиите, които се използват, как трябва да реагират на изискванията и реакциите на клиентите, дали е възможно да се разработват нови продукти, за да се предложат на пазара, какви са основните трудности при реализирането на тези продукти и т.н.

След срещата учениците изказаха задоволство от ползите на проведената инициатива.

Публикувано в обучения, събития

Семинар за продължаващо професионално развитие с ученици на гимназията с представител на Аграрен университет – Пловдив

На 13.03.2015 година в Центъра за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ се проведе семинар, чийто лектор бе бившия министър на земеделието и горите професор д.с.н. Димитър Греков. Целта на проведената инициатива е завършващите ученици да се информират  за възможностите за продължаване на своето професионално развитие в областта на земеделието и свързаните с него дейности.

В изложението си, професора представи различни варианти за кариерно развитие в областта на земеделието, какви са възможните доходи, какви предприемачески инициативи могат да се реализират, какви са алтернативите за използване на финансиране по европейски програми за реализация на бизнес идеи. Освен това той увери всички присъстващи, че за по-добра реализация на младите специалисти е необходимо и последващо обучение след завършване на земеделската гимназия. Това ще повиши техните професионални умения и компетенции и ще даде повече възможности за реализация в областта на земеделието.

В тази връзка на спец. „Селски туризъм“, „Земеделско стопанство“ и „Организация на туризма и свободното време“ предложи за повишаване на квалификацията да се възползват от акредитираните специалности „Аграрна икономика“, „Аграрен туризъм“ и „Управление на регионалното развитие“, чрез които се дава шанс за развитие на предприемачески инициативи, управление на дейността, разработване на различни проекти и осигуряване на финансиране на земеделски и туристически предприятия.

За специалистите, завършващи спец. „Лозаровинарство“, се представиха спец. „Агрономство“ и „Растителна защита“. Чрез тях могат да консултират, ръководят, организират и контролират производството на плодове и зеленчуци, както и да прилагат съвременни технологии за получаване на качествена продукция и управление и контрол на болести, неприятели и плевели с използване на съвременни екологосъобразни методи.

Публикувано в обучения, събития

Дейности, свързани с гражданското образование в центъра

На 22.01 в кабинета по гражданско образование се състоя ученическият кръг на олимпиадата по гражданско образование . Бяха представени 13 проекта, от които  10 бяха класирани на областно ниво. Проектите оправдаха доверието на журито и след това всички бяха номинирани и за национален кръг от областната комисия. На 12.02 в кабинета се проведе дебат с ученици от 8,9 и 10 клас на тема „За вредата и последиците от тютюнопушенето“.  А на 12.03 се проведе тренинг за сплотяване на екипната ефективност в 11в клас.

 

Публикувано в обучения, събития

Документи за кандидатстване за работа

На 20.02.2015 година акционери на учебна компания „Тийнконсулт“ АД осъществиха обучение на тема: Изготвяне на пакет документи за кандидатстване за работа чрез платформата Europpas. То се проведе с ученици от 11 клас в ЗПГ „Кл. Тимирязев“ от спец. „Селски туризъм“, проф. „Организатор на туристическа и агентска дейност“  и спец. „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“, проф. „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“ в кабинет „Информационно и счетоводно обслужване“ към Центъра за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“.

Участниците бяха запознати с възможностите и начинат на използване на системата Europpas за изготвяне пакет документи за кандидатстване за работа.  На практика, отговаряйки на обява за работа в съответното професионално направление, те съставиха личната си автобиография и получиха практически съвети за изготвяне на мотивационно писмо. Целта на обучението бе да се извърши подготовка на младите специалисти по един от основните проблеми на пазара на труда, а именно – изготвяне на качествени документи за кандидатсване за работа.

Публикувано в събития

Среща на ученици от гимназията с Филип Харманджиев за представяне на фермерски иновации

На 13.02.2015 година в Центъра за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ се проведе  среща-разговор за някои възможности за реално реализиране на фермерски иновации. Господин Харманджиев представи трудностите и вредите на масовото производство на земеделски хранителни продукти и суровини, съществуващите заплахи за здравето и живота на населението при консумацията им.

 

В този ред на мисли той разкри реализираните от него като предприемач бизнес идеи за производството екологично чисти земеделски продукти. Той разкри основните трудности, пред които се е изправил, посочи възможните начини и средства за преодоляването им, както и създаване на алтернативи за постигане на добри резултати.

В представянето на изградения бизнес се подчтерта възможността за затваряне на цикъла с производството на суровините и краен продукт от тях. Също така и възползване от различните източници за финансиране на дейността, вграждането на нови технологии, намирането на пазар и реализацията на произведените продукти.

В срещата участваха ученици от спец. „Земеделско стопанство“ и „Агроекология“.

 

Публикувано в събития

Учебна компания

През учебната 2014/2015г.в ЗПГ „Климент Тимирязев“ гр.Сандански бе създадена нова учебна компания „Тийн консулт“ АД по програма на Junior Achievement Bulgaria към Центъра за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“. В нея акционери са ученици от X „А“ и XI „А“ клас, специалност „Земеделско стопанство“, професия „Икономист“.
Предметът на дейност на компанията е кариерно консултиране със съпътстващи дейности- изготвяне на сувенири и предмети, свързани с традиционни български празници. Основният капитал е разпределен в 18 акции с номинал 10лв. Учредителното събрание се проведе в края на м.октомври, на което бе гласувано и прието ръководство. Президент на учебната компания е Лиляна Дерибанова, вицепрезиденти – Радослав Пантев и Ваня Чакърова.

Оформиха се четири отдела. Отдел „Финансово-счетоводен“ документално ще отразява дейността, спазвайки Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти. Негово задължение ще е да изготви приходни и разходни касови ордери, разчетно-платежна ведомост. Представителите на отдел „Човешки ресурси“ ще следят за присъствието на акционерите и ще попълват присъствена форма. На всеки участник ще бъде изготвено досие, в което ще има трудов договор, длъжностна характеристика, поименна акция.

Отдел „Производство“ ще се ангажира с организирането на събития, свързани с кариерното развитие на учениците като Джоб-експо, Панаир на професиите, Ден на отворените врати, семинари. Като част от семейството на Junior Achievement Bulgaria компанията ще се включи в Националната инициатива Мениджър за един ден, като паралелно ще организира и Ден на ученическото самоуправление в ЗПГ „Климент Тимирязев“. Отдел „Маркетинг“ ще организира популярността на учебната компания, ще изготви рекламни материали, ще организира PR събития. Вече можете да разпознаете компанията по логото, което е част от маркетинговата стратегия и е изготвено от Ваня Чакърова.

Публикувано в общи

Семинар за новостите в европарите за земеделие

Домакините от Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански заедно с ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ „Америка за България“ в ЗПГ се бяха постарали с рекламата и зала юбилейна беше пълна. Може би, защото беше безплатен, а може би всеки се надяваше да получи отговор на своите въпроси.

Поканеният експерт презентира мерките, излагайки фактите в много текст и цифри. Говоренето му беше придружено с малки практически съвети. Личеше си, че е навътре с материята и има опит в тази област, макар че уменията му да използва възможностите на презентациите, подлежат на голямо развитие. Края завърши с няколко практически примера.

Дойде ред на въпросите. Въпроси строго специфични, свързани с проблеми в практиката. Всеки с болката си, търсещ решения и допълнителна информация. С правилната интерпретация на експерт от държавна агенция.Засегнати бяха въпросите, свързани с възрастта и наследяването.

Оказа се, че пари има и колкото повече се запознаваш с правилниците, толкова повече възможности имаш. За разширение и допълнителна техника. За промяна и диверсификация в нови направления. За биоземеделие, в което трудно се влиза и има обемна сертификация. Получените отговори показаха, че когато имаш предварителна информация, можеш да зададеш правилните въпроси. Впечатлиха възможностите за създаване на мощни земеделски обединения, които да защитават интересите на земеделските производители и да спестят много от ценното им време.

Разнообразни въпроси се получиха от типа на недостатъчната помощ на държавата, до общата борба за субсидии. Индивидуалистическата насоченост на българите им пречи да се възползват максимално от предоставяните средства. Битува мнението, че нещата се предрешени и парите се раздават по нерегламентирани методи. Хората са недоверчиви към всякакви държавни институции и на тях ще им се наложи доста да се потрудят за да възвърнат това доверие.

Публикувано в обучения, събития

СЕМИНАР „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО“

EnterpriseEuropeNetwork – център Сандански към Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански съвместно с ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ „Америка за България“към Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ Сандански организираха семинар за Европейските програми за развитие на земеделието. Събитието е част от планираните мероприятията на Центъра за кариерно развитие и гражданско образование.

Семинарът бе предназначен за земеделски производители, сдружения на земеделски производители и други заинтересовани лица и институции в сферата на земеделието.Стилиян Рупов – старши експерт координатор към Териториален областен офис /ТОО/ Благоевград към Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ представи „Тематичната подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства (ТПРМЗС) за периода 2014-2020 г.“
Присъстващите/земеделски производители от района на Сандански, Петрич и Катунци/ с интерес се запознаха с условията на европейските програми за развитие на малките земеделски стопанства за новия програмен период. Зададени бяха много наболели въпроси, на които лекторът отговори изчерпателно. Показано бе желание в бъдеще да се организират подобни семинари с актуална информация.

Публикувано в обучения, събития

Час по кариерно ориентиране

С помощта на представители на Центъра за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“ на 28 ноември 2014 година се проведе час по кариерно ориентиране със специалност „Селски туризъм“. В него взеха участие и други представители – родители на ученици и колеги от гимназията. В свободна атмосфера бяха разгледани възможностите за бъдещо развитие и придобиване на висше образование в различни професионални направления в страната и чужбина. Много от бъдещите абитуриенти вече имаха ориентация за своето бъдещо образование. Те споделиха мнения за мотивите, които са им оказали влияние при избора им – възможности за реализация, лична пригодност за работа по определена професия, престиж, атрактивност, изява на лични качества и други. Но имаше и много, които все още не са взели окончателно решение, поради това че не са изяснили всички обстоятелства около тази важна стъпка в тяхното бъдещо развитие. Те почерпиха опит и виждания за кариерно ориентиране и развитие от свои съученици, от вече реализирали се хора в различни сфери, с които бяха проведоха интервюта.

DSC_0625

DSC_0632

DSC_0639

Публикувано в обучения

Обучение на ученици за дуалната система в Германия

В новосъздадения Център за кариерно развитие и гражданско образование “Америка за България“, на ученици от 12-ти клас / представители на спец. „Земеделско стопанство“, „Механизация на селското стопанство“ и „Лозаровинарство/ бе представена дуалната система на обучение като възможност за продължаващо професионално развитие, с участието на представители от Бюро по труда-Сандански. Лекторите запознаха аудиторията с възможностите за обучение и работа в Германия по различни професионални сфери и финансовото обезпечаване.

DSC_0544-1 DSC_0540-1

Публикувано в обучения, събития

Архив

юни 2024
П В С Ч П С Н
« ное    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Категории