Споделен опит на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр. Сандански

КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Споделен опит на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр. Сандански

 Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр.Сандански е училище, което в  своята  59-годишна история създава кадри в областта на земеделието. Днес то е най-голямата образователна институция в сферата на средното земеделско професионално образование в България. Понастоящем 630 ученици се  обучават в различни специалности в областта на селското стопанство, включително професия

„Агроеколог“, „Озеленител“, „Икономист“, „Организатор на туристическа и агентска дейност“, „Готвач“, „Хлебар-сладкар“, „Техник-технолог по качеството на храните“, „Монтьор на селскостопанска техника“ и др.  Девизът ни е „Ние можем и ще продължим напред“.  Учениците ни участват в национални и международни състезания, включват се активно в организирането на училищни и извънучилищни дейности и проекти, в т.ч. от календара на МОН, Джуниър Ачийвмънт България, Центъра за развитие на човешките ресурси и др. Целта ни е да се подобри качеството на преподаване чрез различни иновационни методи и да формираме личности с високи професионални знания и умения, с широка култура.

От 17.10.2014 г. в гимназията функционира Център за кариерно развитие и гражданско образование „Америка за България“/ЦКРГОАБ/. Изграждането му бе финансирано от Фондация „Америка за България“ и съфинансирано от училището, след защитен  проект, който обоснова нуждата от изграждане на такова звено в професионалното средното образование. Екипът, работещ в ЦКРГОАБ, е изключително мотивиран и включва: Емил Терзийски -директор на учебното заведение, Дина Кирилова – главен учител, Даниела Коюмджиева, Мариана Анталавичева, Иван Стоилов, Павлина Караджова и Димитър Ангов – старши учители. Същият притежава дългогодишен опит в областта на кариерното консултиране и професионално ориентиране на ученици.

Спечелването на проекта и изграждането на ЦКРГОАБ бе първото предизвикателство, с което екипът на училището се сблъска и прие с амбиция. Факт е, че това е първият изграден и успешно функциониращ център с такава насоченост към средно професионално училище в страната. Като част от цялостната работа по проекта бе реконструиран първият етаж на сградата на училището – шест кабинета и три хранилища, както и част от коридорното пространство. Създадени бяха: информационно бюро, офис на земеделско предприятие, кабинет „Информационно и счетоводно обслужване”, кабинет „Икономическа информатика”, заседателна зала на учебни компании, кабинет „Озеленяване и агроекология”, работилница „Озеленяване и агроекология”, кабинет „Цветарство и аранжиране”,  работилница „Цветарство и аранжиране”, кабинет „Психологическо консултиране и гражданско образование”.

Проектът за изграждане на Кариерния център повиши информираността на работната сила в секторите, за които Земеделската професионална гимназия подготвя кадри – земеделие, хранителна промишленост, туризъм. Проведените мероприятия през изминалите година подпомогнаха професионалното ориентиране и повишиха конкурентоспособността на икономическите субекти на пазара.

Преки бенефициенти на проекта са учителите и  учениците  на гимназията. Дейностите  засегнаха пряко и една част от гражданите на общината, които имаха достъп до услугите, предлагани от центъра и свързани със земеделието, туризма и хранителната промишленост. Непряко от дейността на центъра се възползваха и родители на ученици от училището и граждани от региона на Петрич, Кресна и Сандански, които се занимават със земеделска дейност. Количествените показатели от двугодишната дейност на ЦКРГОАБ са както следва:

 

Вид на участниците Общ брой, в т.ч.
Ученици 621
Земеделски производители 62
Учители 29

 

Вече две години дейността на центъра включва организирането и провеждането на различни мероприятия. Едно от най-мащабните е Джоб-експо. На 20.03.2015 г. в кабинетите на центъра при предварително изготвена програма по професионални направления баха разпределени 110 ученици от училището. Срещайки се с представители на бизнеса от съответната професионална област, те се запознаха с изискванията на бизнеса при наемане на персонал, професионалните характеристики  към длъжността и етиката във взаимоотношенията в бранша. Това повиши конкурентоспособността на бъдещата работната сила чрез развиване и разширяване на професионалните умения и компетенции. По този начин бе изпълнена една от целите на проекта, а именно той да се превърне в свързващо звено между реалния бизнес и лицата, търсещи работа в областта на земеделието, туризма и хранителната промишленост чрез подобряване на професионалната ориентация.

Като негово продължение на 26.03.2016 г. над 100 ученици от училището участваха в Похода на вдъхновителите. Амбициозните вдъхновители на „Аз мога – тук и сега” говориха за това, как се успява у нас; какво е нужно, за да сбъднеш желанията си, да се реализираш в областта, в която искаш; как да бъдеш щастлив с живота и работата си. С личния си пример мотивираха участниците и направиха срещата изключително полезна и интересна.

Специално за земеделските производетели от района бяха проведени два семинара за представяне на различни програми и проекти в областта на земеделието. Общо  участваха 62 земеделски производители. Участниците бяха информирани за възможност за придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията или част от професия в областта на земеделието, чрез валидиране на знания и умения, придобити по неформален път. Това повиши информираността и степента на  професионално обучение на земеделските производители от региона. При провеждане на семинарите бе организиран кетеринг от учениците от направление Храни и напитки. Участниците демонстрираха своята заинтересованост от темите на събитията.

Традиционно през месеците май-юни, на патронния празник на гимназията Центърът организира Панаир на професиите, на който се представиха професиите и специалностите в училището. На специално изготвени за целта щандове учениците демострираха придобитите знания и умения. Икономическото направение, чрез изготвени бизнес планове и рекламни материали, доказаха  умения за планиране, маркетинг и работа в екип. Учениците от направление туризъм изложиха изготвените от тях макети на селски къщи и сувенири. Присъстващите дегустираха направеното от учениците от направлние храни и напитки. Бъдещите агроеколози, показвайки своята лаборатория, демострираха наученото в часовете по професионална подготовка в новите кабинети.  Това мотивира обучаваните и засили интереса към професиите, застъпени в Земеделска професионална гимназия гр. Сандански, демонстрирайки висококачественото обучение в гимназията.

С цел улесняване прехода между средното професионално и висше образование Центърът периодично организира срещи-семинари за продължаващо професионално развитие с ректорите на различни висши учебни заведения в страната, в т.ч.  на Аграрен университет – Пловдив, СУ “Климент Охридски“, ВУЗФ-София, УНСС и др.  Над 150 ученици от 12-тите класове получиха актуална информация за условията и реда на кандидатстване. Проявеният от тях интерес бе задоволен с компетентните отговори лично на ректорите на учебните заведения. Това стимулира интереса на учениците и възможността за продължаващо обучение в областта на земеделието.

Теорията и практиката вървят ръка за ръка при организирането и провеждането на обучение за придобиване на умения за изготвяне на пакет документи за кандидатстване за работа съобразно европейските стандарти с използване на информационни технологии. В обновената база на Центъра учениците от учебни компании „Тийн Консулт“ АД и „Ирите на града“ АД /работещи по програма Учебна компания на Джуниър Ачийвмънт България/ организираха тези обучения пред учениците от професия „Организатор на туристическа и агентска дейност“ и „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“. Ползата бе двустранна: акционерите предадоха придобити вече знания в тази област, а техните  съученици, в чийто учебен план не е предвидено такова обучение, я получиха на достъпен формат. Изградените работни компютърни станции позволиха обучението да включва прилагането на платформата Europass.

За подготовка на учениците за участие в програма ЕВРОСКОЛА, ЦКРГО „Америка за България“ организира тренинг за работа в екип и повишаване на екипната ефективност В кабинета  по гражданско образование и психологическо консултиране, специално оборудван за ефективно провеждане на занимания от този вид, участващите ученици от различни класове успяха да възпроизведат реално пленарно заседание и да сформират шест екипа за представяне на България в Европарламента, което им бе от голяма полза при представянето им в Страсбург. Другите теми за тренингите са: преодоляване на комуникативните бариери и създаване на умения за работа в чуждоезикова среда за ученици от училището, пътуващи в чужбина; тренинг за решаване на конфликти и др. Тренингите се  провеждаха с ученици, на които предстои мобилност по спечелени проекти по програма ЕРАЗЪМ+, в т.ч. „Европейски стандарти в кулинарията“ и „Към предприемачество и инициативност“. В резултат на заниманията учениците формираха умения за създаване и приемане на правила за екипна работа.

Периодически се провеждат разгорещени дебати по различни теми: толерантни ли сме към различните, за и против промяната на закона за гласуването, не на агресията и др.

В Центърът регулярно се провеждат обучения по гражданско образование. Целта е изграждане на  нагласа у учениците за активното им включване в обществения и училищен живот чрез придобиване на знания и граждански компетенции, свързани с международни правни  институции и организации. Многократно са  провеждани семинари за информиране и мотивиране на учениците за възможностите им за участие в олимпиади и състезания по гражданско образование през следващата учебна година. В резултат на това през учебната 2014-2015 г. по гражданско образование бяха разработени 13 проекта, от тях 10-номинирани за Националния кръг на олимпиадата по гражданско образование, а 5 взеха участие в националния етап на VIII-та олимпиада. А през учебната 2015-2016 г. по гражданско образование бяха разработени 11 проекта, от тях 10 бяха номинирани за Националния кръг на олимпиадата по гражданско образование, а 2 проекта взеха участие в националния етап на IX-тата олимпиада.

На организираната среща-разговор с Филип Харманджиев – собственик на винарна Дамяница и „Чифлик ливади“ ЕООД, бяха представени фермерски иновации. Тази среща показа на учениците нова възможност за професионалното им развитие. Личният пример на предприемача показа предимствата и недостатъците на собствения бизнес в България. Това провокира размисъл и интерес в учениците. Мултимедийната система в кабинет „Секторен офис на предприятието“ подпогна визуализацията и повиши ефективността от срещата.

През учебната 2014/2015 година бе учредена и успешно функционираше Учебна компания „Тийн консулт“ АД. В нея взеха участие 15 ученици и 3 консултанти. Нейният предмет на дейност бе кариерно консултиране на ученици от ученици. Участниците се ангажираха с логистиката и организацията на част от мероприятията на центъра. Успешно се представиха на Регионалния панаир на учебните компании – Благоевград и бяха номирини за участие в Националния форум Изгряват звезди – София 2015г. Журито бе впечатлено от професионалнизма и компетентността на участниците, както и от представения атрактивен продукт „Омагьосаният квадрат на Нетикета“ и наръчник „Моят старт в кариерата ще бъде успешен, защото…“ Тя бе организатор и на проведените в училището Ден на ученическото самоуправление и среща-разговор с Неврокопския митрополит и др.

През учебната 2015-2016 година функционираше Учебна компания „Игрите на града“ АД към Джуниър Ачийвмънт България. След участие на Регионалния панаир на УК-Благоевград, същите бяха номинирани и участваха в Националния форум „Изгряващи звезди“ – София, 2016 г.

След проведен конкурс, бе избрано лого, предложено от ученичката Ваня Чакърова от 10 а клас, което ще продължи да се използва в бъдеще и ще направи Центъра разпознаваем.

За първа година през м.май 2016 гимназията ни проведе инициативата „Добре дошли в нашето училище“. Центърът даде възможност на кандидат-гимназистите да се информират за предлаганите от училището ни възможности за професионално образовани. Срещите се проведоха в обновената база на ЦКРГОАБ, където учениците от Земеделската гимназия представиха всички професии и специалности, които се изучават в нея.

Изграденият Център за кариерно развитие и гражданско образование към нашата гимназия спечили второ място в Националния конкурс за успешни практики в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България, категория кариерни услуги за ученици, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси през 2015 г.

С цел популяризиране на работата на ЦКРГОАБ и осигуряване на публичност в коридорното пространство, оформено като Информационно бюро, се помества актуална информация за неговата работа и тази на финансиращата организация – фондация „Америка за България“. Разработеният сайт на ЦКРГОАБ /http://center.zpg-sandanski.com/ функционира и информира за дейността на Центъра и ползите от него. Прилаганите от нас практики могат да бъдат широко използвани както в България, така и в други страни от Европа. Те биват разпространявани и популяризирани в организациите – партньори по международни проекти, реализирани в училището, в т.ч. Холандия, Германия, Македония, Полша, Италия, Гърция.

 

 

 

Публикувано в общи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Архив

юли 2024
П В С Ч П С Н
« ное    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Категории