Кабинет „Цветарство и аранжиране”

Кабинет „Цветарство и аранжиране” /бивш кабинет Цветарство/ – Този кабинет се използва от учениците от специалност Цветарство и в него се преподават Цветопроизводство /теория/, Търговски дизайн и аранжиране, Дендрология, Селекция и семепроизводство и други учебни дисциплини, включени в учебния план. За усвояване на съвременните тенденции в областта на цветопроизводството, аранжирането и приближаването на учениците към реалната работна среда, кабинетът ще се оборудва с нови маси, стилажи и макети. Ще бъде монтирана съвременна мултимедийна система за онагледяване процеса на обучение, чрез която ще се презентират и земеделските професии и програми в училището пред кандидат-гимназисти и родители, неделима част от тяхното кариерно консултиране. Мултимедийната система ще се използва за разпространение на опит на наши ученици, придобит по време на практическо чиракуване в Холандия или друга страна от ЕС, с която гимназията реализира международно сътрудничество.