Секторен офис на предприятие

Секторен офис на предприятие/бивш кабинет Икономика/ – същият ще бъде оборудван с мобилни маси и столове, чрез които ще се оформят пет функционални звена за екипна работа на учениците/административен, финансов, маркетингов, производствен отдел и отдел по човешките ресурси/. За координиране на екипната работа на учениците ще се постави телевизор за визуализиране на текущите задачи, за презентиране на работни проекти и други. В този кабинет понастоящем се провеждат учебни занятия по Микроикономика, Макроикономика, Икономика, Бизнес комуникации, Маркетинг, Предприемачество, Мениджмънт, Проектен мениджмънт /учебна практика/, Икономика на предприятието /теория и практика/, Икономика и организация на земеделското предприятие/ теория и практика/, Иновации и иновационна политика, които са част от учебния план на професиите и специалностите, застъпени в училището. Извънкласните дейности, които се провеждат в този кабинет са Учебна компания. Обучението по тези предмети освен чрез беседа, лекция, дискусия се провежда чрез ролеви игри и групова и екипна работа. Преоборудваният кабинет ще подпомогне тяхното по-ефективно и често прилагане. А резултатите от изпълнението на текущите задачи, текущата документация, специализирана литература, както и готовите макети и образци, ще се съхраняват в специално изграден крайстенен шкаф/секция/ със сектори. За формиране на практически умения у учениците за делови стил ще се поставят два пластмасови манекена/мъж и жена/, които ще показват актуалните тенденции в облеклото на деловия човек.