Кабинет „Психологическо консултиране и гражданско образование ”

Кабинет „Психологическо консултиране и гражданско образование ” /бивш кабинет История/ – За ефективното функциониране на кабинета, съобразно заложените цели, ще се закупят 30 броя стол-маси, необходими за организиране и провеждане на психологически тренинги, обучения и семинари по гражданско образование за придобиване на различни умения /комуникативни, социални , лидерски/. За прилагане на нестандартни техники при психологическо консултиране и създаване на алтернативна форма на общуване в училищната общност ,за постигане на емоционално здраве на подрастващите, ще се закупят четири броя Барбарони и една лежанка. Ще оборудваме кабинета с библиотека /шкафове с подходяща литература/, мултимедия и екран, за да може учениците да бъдат мотивирани и обезпечени, за да се организират дискусии и дебати по обществено значими и важни за училищната общност проблеми. Да се стимулира креативността за проучване и анализиране на казуси, разработване на групови и индивидуални проекти /изследователски или социални/, с които учениците ще участват на олимпиадата по Гражданско образование, както и в регионални, национални и международни конкурси и състезания по темите на гражданското образование: образование за демократично гражданство, права на човека, екология, глобални проблеми на човечество.