Кабинет „Информационно и счетоводно обслужване”

Кабинет „Информационно и счетоводно обслужване” /бивш кабинет Счетоводство/ –с нарастване използването на информационните технологии в счетоводното и информационно обслужване на предприятията, ще се изградят петнадесет работни станции, които ще дадат възможност за ефективна счетоводна дейност на тридесет ученици. За визуализирането на процеса на осчетоводяване на документооборота, ще се постави телевизор. Понастоящем в кабинета се преподават предметите Счетоводство на предприятието /теория и практика/, Обща теория на счетоводната отчетност, Счетоводство и отчетност в туризма, Отчетност на фирмата, Международни плащания /теория и практика/, Финанси, Работа в учебно предприятие /практика/. В кабинета ще се провеждат и обучения, свързани с основната дейност на кариерния център. Работните станции ще подпомогнат електронната комуникация, оформянето и движението на документи при кандидатстване за работа и при счетоводно и информационно обслужване на предприятието.