Кабинет „Икономическа информатика”

Кабинет „Икономическа информатика” /бивш кабинет ИТ/ – същият ще бъде обновен и оборудван със съвременна ИТ техника със средства от делегирания бюджет на гимназията. В него ще се провеждат часове по информатика, информационни технологии и учебна практика „Компютърен документооборот”. Извън задължителните учебни часове кабинетът ще се използва като място за търсене на информация от Интернет и използване на дигитални ресурси от кариерния център и гимназията. Учениците ще осъществяват самоподготовка по професионалните учебни дисциплини. Кандидатите, пожелали да получат сертификат за знания и умения, придобити от неформално учене, ще разработват или окомплектоват своето индивидуално портфолио. Кабинетът ще бъде място, където ще се оформя, обработва и съхранява документацията, свързана с издаването на съответните документи за професионална квалификация.
Изградената картотека с линкове към сайтове с информация за земеделието и кариерното консултиране и архив с учебни материали, разработени от педагогическите специалисти ще се ползва в кабинета от ученици и учители, но и от външни лица, ползващи услугите на кариерния център.
Наличието на локална мрежа ще даде възможност ресурсите, събраната и съхранена информация в кабинета да се ползват от всяко компютъризирано работно място в учебното заведение. Така ИКТ ще се превърнат в инструмент за семантично ориентирано търсене и ще осигурят възможност за достъп до ресурсите на други многоезикови дигитални библиотеки