Кабинети и хранилища

Планираме Центърът за кариерно развитие в гимназията да се обособи като реконструираме част от първия етаж на учебната сграда, с разположени шест кабинета, три хранилища и прилежащото им коридорно пространство. Избрахме тази част , защото е удобна за ползване, не само от учениците, а и от външни лица. Намира се в ляво, непосредствено до централния вход на училището, което ще подпомогне достъпа на целевата група при провеждане на дейностите на центъра. Наличните кабинети в избраното пространство са с различно предназначение и се ползват от ученици от няколко професии. Към настоящия момент, материалната база е остаряла и нейното обновяване ще повиши мотивацията за работа и учене на учители и ученици. Обновените кабинети ще се ползват максимално ефективно. Едновременно ще се провеждат учебни занятия и ще функционира кариерния център, като се подобри качеството на образователния процес, чрез повече практически и интерактивни занимания. Това ще повиши атрактивността на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” и интереса на кандидат-гимназистите към нея. Смятаме да превърнем стандартните класни стаи в кабинети, близки до реалната работна среда, както следва: