Бенефициенти

Преки бенефициенти на проекта са учителите (65), учениците- настоящи (622) и бъдещите ученици на гимназията. Дейностите ще засегнат пряко и една част от гражданите на общината, които ще имат достъп до услугите, предлагани от центъра и свързани със земеделието, туризма и хранителната промишленост.
Косвени потребители ще бъдат родителите и една част от гражданите на региона, които се занимават със земеделска дейност.
Проектът ще засегне косвено населението на община Сандански, както и съседните на нея общини Струмяни, Кресна, Петрич, защото учениците от училището са от тези райони.
За реализиране на някои дейности по проекта като косвени бенефициенти ще потърсим съдействието на Бюрото по труда, Бизнес Информационен и Консултантски център Сандански и др. предприятия и организации.
Популяризирайки дейността на центъра и представянето му като добра практика, ще даде възможност и на други професионални гимназии да изградят подобни центрове, а международното сътрудничество, което гимназията ни успешно осъществява, ще даде възможност опитът ни да бъде популяризиран в партньорски страни, ще бъде изучен техният опит в областта на професионалното ориентиране, консултиране и валидиране на компетентности и умения, придобити от неформално учене.
Кариерният център ще подпомогне утвърждаване домакинството на Международното състезание по екология „Земята – позната и непозната”, което към настоящия момент вече се провежда от три години в училището. Той ще подпомага и провеждането на училищни състезания по професиите, изучавани в гимназията .
Центърът ще удовлетворява реални потребности на широк кръг потребители, свързани със земеделието, туризма и хранителната промишленост, ще подпомага развитието на селските райони, защото той ще компенсира дефицитът, свързан с интереса на населението към тези сектори като средство за съществуване.
Проектът ще засегне косвено цялото население, защото с акцентиране върху гражданското образование, ще се подпомогне развитието на активно гражданско общество.